Astudiaeth Achos - Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Cefnogi Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (WAST) yn falch o fod yn un o'r gwasanaethau ambiwlans mwyaf datblygedig yn y byd sy'n gwasanaethu 3 miliwn o bobl ym mhob ran o Gymru. Gyda phoblogaeth sy’n cynyddu yng Nghymru a ffactorau risg iechyd cynyddol yn eu plith, mae WAST yn defnyddio gwyddoniaeth data i helpu i wella'r modd y darperir, cynllunnir a rhagwelir gwasanaethau ac, yn bwysicaf oll, gofal cleifion.

Stori Megan:

Gyda mwy na hanner miliwn o alwadau brys 999 yn cael eu gwneud bob blwyddyn, mae gan Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru weledigaeth i sicrhau ei bod yn darparu’r gofal iawn yn y lle iawn lle bynnag a phryd bynnag y mae ei angen.

Gwyliwch stori Megan i weld sut y gall yr Adnodd Data Cenedlaethol gefnogi gwyddoniaeth ddata ar sail tystiolaeth yn WAST, gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf ac ymarfer uwch i aros ar flaen y gad wrth gyflawni a gwireddu eu gweledigaeth.

Sut bydd yr Adnodd Data Cenedlaethol yn helpu?

1

Cefnogi awtomeiddio – bydd yr Adnodd Data Cenedlaethol yn helpu i awtomeiddio prosesau fel nodi ac awgrymu’r ambiwlans gorau posibl i’w anfon i ddigwyddiad neu sicrhau bod yr wybodaeth gywir ar gael i staff ambiwlans heb doriadau yn y gadwyn.

2

Gwella effeithlonrwydd – mae WAST yn gweithredu dros ardal ddaearyddol helaeth ac amrywiol sy'n cynnwys miliynau o bobl. Trwy ddefnyddio data’n ddeallus, gall yr Adnodd Data Cenedlaethol helpu i nodi ac awgrymu meysydd lle y gellir gwella prosesau neu gael gwared ar dagfeydd.

3

Gwella cynllunio ar gyfer argyfwng – darparu gwybodaeth i alluogi defnyddio adnoddau ambiwlans ymlaen llaw mewn modd wedi'i dargedu i leihau amseroedd aros.

4

Gwella profiad y claf – defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i ryngweithio â chleifion a'u hysbysu am gludo cleifion mewn achosion brys ac mewn achosion nad ydynt yn rhai brys.

5

Creu asedau ymchwil – helpu i gynhyrchu syniadau gan ymchwilwyr a gwyddonwyr ar sut i wella canlyniadau a phrofiad cleifion a sicrhau bod WAST yn parhau i fod yn defnyddio'r arferion diweddaraf sy'n seiliedig ar dystiolaeth.