Astudiaeth Achos - Llwybr Canser Sengl

Cefnogi Llwybr Canser Sengl Cymru

Mae'r Llwybr Canser Sengl yn ffordd o adrodd am amseroedd aros canser mewn modd unedig a syml o'r pwynt yr amheuir bod gan glaf ganser hyd at pan fydd yn derbyn triniaeth. Dylai helpu i wella profiad y claf trwy wella diagnosis cynnar a lleihau amseroedd aros. Fel rhan o’r Llwybr Canser Sengl bydd rhaglenni i wella'r modd y darperir gwasanaethau trwy ddadflocio tagfeydd o'r system, dyrannu adnoddau'n well a gwella'r cyfnewid data cyffredinol rhwng darparwyr.

Stori Sara:

Trwy greu data a mewnwelediadau gwell, gall yr Adnodd Data Cenedlaethol helpu'r fenter hon i wella pa mor gyflym y mae cleifion canser yn cael eu diagnosio a'u trin, mae hyn yn hanfodol i gleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd bod ganddynt ganser.

Gwyliwch y fideo i weld sut y gall yr Adnodd Data Cenedlaethol gefnogi'r fenter Llwybr Canser Sengl i helpu cleifion canser fel Sara nawr ac yn y dyfodol.

Sut bydd yr Adnodd Data Cenedlaethol yn helpu?

1

Gwell cynllunio a dyrannu adnoddau – mae gan yr Adnodd Data Cenedlaethol gronfa gyfoethog o ddata a gwybodaeth ar draws lleoliadau iechyd a gofal y gellir eu defnyddio i helpu dadansoddwyr a byrddau iechyd i wneud gwell penderfyniadau cynllunio ac adnoddu.

2

Meddygaeth fanwl – sicrhau bod adnoddau ar gael i ymchwilwyr a gwyddonwyr i gefnogi datblygiad brechlyn a thriniaethau eraill.

3

Gwella cydlynu gofal ar draws lleoliadau – mae ymateb i COVID-19 wedi atgyfnerthu pwysigrwydd rhannu gwybodaeth yn effeithiol rhwng adrannau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r rhaglen Adnodd Data Cenedlaethol yn galluogi hyn.

4

Gwella cynllunio ar gyfer argyfwng – mae sicrhau bod gwybodaeth amser real ar gael trwy'r Adnodd Data Cenedlaethol wedi bod yn hanfodol wrth asesu lle y dylid sicrhau bod adnoddau o amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus ar gael.