Astudiaeth Achos - Y Cofnod Iechyd a Gofal Digidol

Galluogi’r Cofnod Iechyd a Gofal Digidol ar gyfer Cymru

Mae'r Cofnod Iechyd a Gofal Digidol ar gyfer Cymru yn crynhoi'r system gysylltiedig a chydweithredol y mae'r rhaglen Adnodd Data Cenedlaethol yn ei galluogi Bydd dull cydgysylltiedig o ymdrin ag iechyd a gofal yn caniatáu i wasanaethau gael eu canoli o amgylch y claf ymhellach a fydd yn ei alluogi i dderbyn y gefnogaeth sydd ei hangen arno, waeth beth fo cymhlethdodau ei sefyllfa. Mae’r rhaglen Adnodd Data Cenedlaethol yn pontio’r bwlch data ac yn dod â’r uchelgais hon i fodolaeth.

Wrth i amser fynd heibio, dylai mwy a mwy o straeon fod yn debyg i stori Lewis, sef stori o ofal wedi’i gydlynu a chefnogaeth barhaus.

Cliciwch drwy'r teils isod i weld sut y gall y Cofnod Iechyd a Gofal Digidol gefnogi Lewis a sicrhau bod gwasanaethau'n canolbwyntio ar ei anghenion.

Mae'r Rhaglen Adnodd Data Cenedlaethol, sef yr Adnodd Data Cenedlaethol, yn trawsnewid Iechyd a Gofal yng Nghymru trwy system fwy cysylltiedig a chydweithredol. Gadewch inni archwilio sut y gall yr Adnodd Data Cenedlaethol gefnogi Cofnod Iechyd a Gofal Digidol Cymru i alluogi profiad gofal holistaidd a phersonol i Lewis.

Mae Lewis yn heneiddio, ac ers iddo gwympo gartref yn gymharol ddiweddar, mae wedi bod ar Gynllun Gofal. Mae hefyd yn gofalu am ei wraig, Bethan, sy’n byw gyda dementia. Gosodwyd synhwyrydd symudiad o bell yn eu tŷ i rybuddio teulu neu ganolfan fonitro 24/7 pe bai un ohonynt yn cwympo neu ddim yn dilyn eu patrymau symud arferol.

Un diwrnod, mae Lewis yn teimlo’n flinedig iawn ac nid yw wedi gadael yr ystafell wely. Mae’n derbyn galwad oddi wrth deleffonydd canolfan fonitro o bell. Nid yw Lewis yn siarad yn glir ar y ffôn ac mae ei Gofnod Iechyd a Gofal Digidol yn nodi ei fod mewn perygl o gael strôc. Mae ambiwlans yn cael ei galw a rhoddir gwybod i’w deulu agos.

Mae gan y gwasanaeth ambiwlans fanylion pwysig Lewis eisoes o’i Gofnod Digidol. Rhybuddir yr ysbyty ymlaen llaw a rhoddir cynlluniau ar waith ar unwaith i gefnogi Bethan tra bod Lewis i ffwrdd. Mae Lewis yn mynd i mewn i gael triniaeth yn syth.

Tra bod Lewis yn cael triniaeth, mae ei Weithiwr Cymdeithasol Ysbyty yn dechrau llunio Cynllun Gofal wedi'i ddiweddaru gan ddefnyddio'r manylion presennol o Gofnodion Iechyd a Gofal Digidol Lewis a Bethan.

Mae Therapydd Galwedigaethol hefyd yn asesu pa gymorth sydd ei angen gartref er mwyn i Lewis gael ei ryddhau. Gall y Therapydd Galwedigaethol weld Cynllun Gofal Lewis ac mae’n gweithio gyda’i Weithiwr Cymdeithasol a’i deulu i sicrhau ei fod yn addas i’w anghenion.

Erbyn i Lewis fod yn barod yn feddygol i gael ei ryddhau, mae ganddo Gynllun Gofal cydgysylltiedig eisoes ar waith fel y gall fynd adre at Bethan heb oedi. Mae ei deulu wedi chwarae rhan lawn yn y paratoad hwn. Gall weld yn ei Borth Iechyd a Gofal bod apwyntiadau wedi'u trefnu ar ei gyfer a nodiadau atgoffa presgripsiwn wedi'u gosod.

Pan fydd Lewis yn cyrraedd adref, mae rhywfaint o offer cynorthwyol eisoes wedi'i osod a gweithiwr gofal wedi'i drefnu i ddarparu cefnogaeth ychydig o weithiau'r wythnos. Mae’r Therapydd Galwedigaethol yn ymweld yn fuan i wirio bod yr offer yn briodol. Maen nhw'n siarad â Gweithiwr Gofal Lewis i weld sut mae'n dod ymlaen a gwirio canlyniadau blaenoriaeth Lewis gydag ef nawr ei fod gartref.

Mae Lewis yn gweld amrywiaeth o weithwyr iechyd proffesiynol sy’n cydweithio i helpu ei adferiad o’r strôc. Ar ôl pob ymweliad, mae ei Gofnod Iechyd a Gofal Digidol yn cael ei ddiweddaru fel bod gan bawb olwg sengl, gyfredol o gynnydd Lewis. Gall Lewis gadw golwg ar hyn ei hun hefyd trwy'r Porth Iechyd a Gofal.

Wrth i Lewis barhau i wella, mae'r tîm ail-alluogi hefyd yn ymweld i roi cefnogaeth tymor hwy ar waith fel bod Lewis yn teimlo'n gyffyrddus ac yn gallu parhau i ofalu am Bethan. Mae Lewis yn mwynhau dychwelyd i goginio a hyd yn oed yn gwneud rhywfaint o arddio am y tro cyntaf ers blynyddoedd.

Mae ei Gydlynydd Gofal yn argymell gwasanaeth gwirfoddoli elusennol a all helpu Lewis gyda siopa, garddio a gofalu am Bethan. Mae'n braf cael y cwmni ychwanegol ac mae'n cymryd rhywfaint o straen oddi ar ei gyfrifoldebau gofalu ei hun.

Ychydig fisoedd yn ddiweddarach, mae gan Lewis a Bethan rwydwaith cymorth cryf ar waith i'w cadw'n hapus ac yn iach. Heb y gwaith cydgysylltiedig gan yr adran iechyd a gofal cymdeithasol, a alluogwyd gan yr Adnodd Data Cenedlaethol, gallai Lewis a Bethan fod wedi bod yn wynebu sefyllfa wahanol iawn.

Beth yw’r Cofnod Iechyd a Gofal Digidol?

Mae technolegau digidol a gwasanaethau ar-lein wedi dod yn rhan o’n bywydau bob dydd. Mae meddu ar wybodaeth dda sy’n ysgogi gwneud penderfyniadau gwell yn allweddol i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gleifion a gwella eu gofal. Bydd y Cofnod Iechyd a Gofal Digidol yn creu cofnod 'meistr' dibynadwy a chysylltiedig i gleifion, un ffynhonnell o'r gwir y gellir ei defnyddio ar draws lleoliadau gofal i leihau prosesau casglu data dyblyg, sicrhau bod gwybodaeth berthnasol ar gael pan fo angen a helpu i leihau trosglwyddo gwybodaeth yn araf ar bapur. Dim ond nifer fach o fuddion yw'r rhain y gellir eu deillio o'r cofnod Iechyd a Gofal Digidol.

Sut bydd yr Adnodd Data Cenedlaethol yn helpu?

1

Gwella profiadau cleifion – mae cleifion yn gynyddol eisiau mwy o dryloywder ynglŷn â sut mae eu gofal yn cael ei drefnu, eisiau cymryd mwy o ran a chael gwybod sut y gallant fonitro a rheoli eu gofal eu hunain. Gellir gwireddu hyn trwy gymwysiadau cleifion sy'n defnyddio'r Cofnod Iechyd a Gofal Digidol, fel y Porth Cleifion.

2

Gwella cydlynu gofal ar draws lleoliadau – bydd cael Cofnod Iechyd a Gofal Digidol ar draws lleoliadau gofal yn helpu darparwyr gofal i ddeall cleifion yn well a lleihau baich casglu data bob tro y mae claf yn rhyngweithio â darparwr gofal. Os yw'r sector gofal cymdeithasol yn gwybod am weithgarwch y sector iechyd, gallant gydlynu ymdrechion a gwneud penderfyniadau cydgysylltiedig gwell i'w cleifion.

3

Cefnogi gweithio di-bapur – mae'r wybodaeth a drosglwyddir ar bapur yn araf, yn creu baich gweinyddol ac yn fwy tueddol o gamgymeriad dynol anfwriadol. Bydd digideiddio'r cofnod iechyd a gofal yn ei gwneud hi'n haws ac yn gyflymach i gofnodi gwybodaeth am gleifion, ei rhannu gyda'r darparwyr cywir a gwella dyraniad adnoddau. Mae hefyd yn well i'r amgylchedd ac yn llai tueddol o gamgymeriad.

4

Galluogi mwy o ofal yn agos at adref – pan fydd gwasanaethau allweddol yn gwybod mwy am y cleifion y maent yn darparu gwasanaethau ar eu cyfer cyn siarad â hwy, gallant wella eu penderfyniadau. Yn gynyddol, mae cleifion eisiau gofal yn agosach i'w cartrefi a gall yr Adnodd Data Cenedlaethol alluogi hyn trwy sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn gyflymach i'r ardaloedd sydd eu hangen.